Bài học cung cấp kiến thức giúp học sinh tính thể tích một số vật thể

Bài học cung cấp cho học sinh các kiến thức về ứng dụng tích phân để tính thể tích một số hình phẳng

Bài học cung cấp cho học sinh các kiến thức về tích phân

Bài học sẽ cung cấp cho học sinh các kiến thức về nguyên hàm