Bài học cung cấp cho học sinh các kiến thức về số phức và các phép toán tên tập số phức