Bài học cung cấp cho học sinh các kiến thức về khối lăng trụ và thể tích khối lăng trụ

Bài học cung cấp cho học sinh các kiến thức về khối chóp và thể tích khối chóp

Bài học cung cấp cho học sinh kiến thức về:

- Khái niệm khối đa diện

- Khái niệm khối đa diện lồi

- các khối đa diện đều