Bài học này cung cấp cho học sinh kiến thức về:
- Vectơ chỉ phương của đường thẳng
- Phương trình tham số của đường thẳng.
- Điều kiện để hai đường thẳng song song, chéo nhau, cắt nhau

Bài học cung cấp cho học sinh các kiến thức:

- Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

- Phương trình tổng quát của mặt phẳng

- Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc

- Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng

Bài học cung cấp cho HS các kiến thức về:

- Hê trục toạ độ trong không gian

- Toạ độ của vectơ và của điểm.

- Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ

- Phương trình mặt cầu.

- Bài tập trắc nghiệm